POLAND

POLAND

W?ród firm rejestruj?cych produkty dominowali ?redni i mniejsi dystrybutorzy, ale w konkursie wzi?li te? udzia? liderzy rynku,  jak Ambra czy Piwnica Wybornych Win. Podstawowym kryterium udzia?u w konkursie by?a dost?pno?? produktu w ofercie bran?y HORECA.

S.Giorgio 2013, Amarone della Valpolicella Classico, Carlo Boscaini  MEDAL : SREBRO